جلسه معارفه ناظران ویژه کنترل مضاعف خدمات مهندسی نوسازی بافت فرسوده برگزار شد

j1


در اجرای تفاهمنامه مورخه16-07-92 سازمان نوسازی شهر تهران با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و پس از اعلام فراخوان رسمی کمیته برنامه ریزی افزایش ظرفیت اشتغال گروه تخصصی عمران از مورخه20-07-92 لغایت 30-07-92 در سایت سازمان و ثبت نام قریب به 2000نفر از افراد واجد شرایط در این فراخوان، بررسی و انتخاب اولیه حدود200نفر از بین افراد مذکور براساس ارزیابی سوابق و رزومه های ارسالی انجام پذیرفت و نهایتاً طی فرآیند جلسات مصاحبه در سه روز متوالی از مورخه 25-09-92 لغایت27-09-92، نهایتاً 50نفر از این افراد بعنوان ناظران ویژه کنترل مضاعف خدمات مهندسی نوسازی بافت فرسوده برای مدت یک ماه و بصورت آزمایشی انتخاب شدند.

جلسه معارفه ناظران ویژه مذکور همراه با اولین جلسه توجیهی و آموزشی عصر پنجشنبه مورخه30-08-92 از ساعت 13:30 لغایت 17:30 در دانشکده علمی- کاربردی سازمان نوسازی برگزار شد که جزئیات این جلسه متعاقبا منتشر می گردد.


 

 

تهیه و تنظیم:مهندس محمدحسین مسعودی

رئیس تیم کنترل و ارزیابی خدمات مهندسی نوسازی بافت فرسوده